موزیک باران, دانلود آهنگ ایرانی و خارجی

LISTEN NOW

BTS

My Universe
DOWNLOAD
00:00
00:00
00:00

متن آهنگ

What we do we never tell
هیچوقت کارایی که میکنیم رو نمیگیم.
My body is going crazy, wild thing
بدنم هیجان زدس، اصلا دیوونه وار...
Riding like a carousel
مثل چرخ فلک میچرخه
I let your body see it with a bang bang
اجازه میدم که ببینیش با بنگ بنگ (با صدای تفنگ)
Step by step, I got you breaking
قدم به قدم، میشکنمت
Walls up high but Imma pull them down
دیوارها بلندن اما من پایین میکشمشون (موانع زیادی رو برات پشت سر میزارم)
Take that heart and make it vacant, baby
اون قلبتو بدست میارم و (برای خودم) خالیش میکنم، عزیزم
Gotta surrender yourself to the bounce
باید خودتو با انرژی احاطه کنی
Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Never mind the rocket launcher talking about the tune
اهمیت نده که پرتاب کننده ی موشک درباره ی صداش چی میگه
You can hear us coming with the zoom
میتونی با صدای بلند بشنوی که داریم با سمتت میایم
Listen to the boom boom, we are breaking through
به بوم بوم گوش کن، داریم نزدیک میشیم
Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Never mind the rocket launcher talking about the tune
اهمیت نده که پرتاب کننده ی موشک درباره ی صداش چی میگه
You can hear us coming with the zoom
میتونی با صدای بلند بشنوی که داریم با سمتت میایم
Listen to the boom boom, we are breaking through
به بوم بوم گوش کن، داریم نزدیک میشیم
(Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Hands Up re...
دستا بالا...
Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Hands Up re. Hands Up)
دستا بالا... دستا بالا)
I know the places where you hide
میدونم کجاها قایم میشی

No matter where you go, boy, you'll be mine
مهم نیس که کجا میری، پسر،تو مال من میشی
Cause I believe in you and I
چون من به خودم و تو باور دارم
I let your body see with the bang bang
اجازه میدم که ببینی با بنگ بنگ (با صدای تفنگ)
Step by step, I got you breaking
قدم به قدم، میشکنمت
Walls up high but Imma pull them down
دیوارها بلندن اما من پایین میکشمشون (موانع زیادی رو برات پشت سر میزارم)
Take that heart and make it vacant, baby
اون قلبتو بدست میارم و (برای خودم) خالیش میکنم، عزیزم
Gotta surrender yourself to the bounce
باید خودتو با انرژی احاطه کنی
Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Never mind the rocket launcher talking about the tune
اهمیت نده که پرتاب کننده ی موشک درباره ی صداش چی میگه
You can hear us coming with the zoom
میتونی با صدای بلند بشنوی که داریم با سمتت میایم

Listen to the boom boom, we are breaking through
به بوم بوم گوش کن، داریم نزدیک میشیم
Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Never mind the rocket launcher talking about the tune
اهمیت نده که پرتاب کننده ی موشک درباره ی صداش چی میگه
You can hear us coming with the zoom
میتونی با صدای بلند بشنوی که داریم با سمتت میایم
Listen to the boom boom, we are breaking through
به بوم بوم گوش کن، داریم نزدیک میشیم
(Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Hands Up re...
دستا بالا...
Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Hands Up re. Hands Up)
دستا بالا... دستا بالا)
No, we don't settle
نه ما یه جا نمیمونیم
We're raising the level up higher
سطحمونو بالا تر میبریم
No it ain't over
نه تموم نشده
We giving it all to the fire
ما به اوج میرسونیمش
Step by step, I got you breaking
قدم به قدم، میشکنمت
Walls up high but Imma pull them down
دیوارها بلندن اما من پایین میکشمشون (موانع زیادی رو برات پشت سر میزارم)
Take that heart and make it vacant, baby
اون قلبتو بدست میارم و (برای خودم) خالیش میکنم، عزیزم
Gotta surrender yourself to the bounce
باید خودتو با انرژی احاطه کنی

Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Never mind the rocket launcher talking about the tune
اهمیت نده که پرتاب کننده ی موشک درباره ی صداش چی میگه
You can hear us coming with the zoom
میتونی با صدای بلند بشنوی که داریم با سمتت میایم
Listen to the boom boom, we are breaking through
به بوم بوم گوش کن، داریم نزدیک میشیم
Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Never mind the rocket launcher talking about the tune
اهمیت نده که پرتاب کننده ی موشک درباره ی صداش چی میگه
You can hear us coming with the zoom
میتونی با صدای بلند بشنوی که داریم با سمتت میایم
Listen to the boom boom, we are breaking through
به بوم بوم گوش کن، داریم نزدیک میشیم
(Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Hands Up re...
دستا بالا...
Hands Up ready for the boom
دستا بالا آماده ی پرتاب باش
Hands Up re.
دستا بالا...
Hands Up)
دستا بالا)

برچسب ها

مطالب مشابه

نظرات