موزیک باران, دانلود آهنگ ایرانی و خارجی

LISTEN NOW

BTS

My Universe
DOWNLOAD
00:00
00:00
00:00

متن آهنگ

I stare at my reflection in the mirror
به انعکاس خود در آینه نگاه می کنم

Why am I doing this to myself?
چرا این کار را با خودم می کنم؟

Losing my mind on a tiny error
به خاطر کوچکترین مشکلی اعصابم خرد می شود

I nearly left the real me on the shelf
کم کم خود واقعیم را از دست می دهم

No, no, no, no, no
نه، نه، نه، نه، نه…

Don’t lose who you are in the blur of the stars!
در این منظره مه آلود ستاره ها کسی که هستی را گم نکن

Seeing is deceiving, dreaming is believing
دیدن فریبنده است، رویا پردازی باورکردن است

It’s okay not to be okay
غمگین بودن اشکالی ندارد

Sometimes it’s hard to follow your heart
گاهی رفتن به دنبال آنچه دل می خواهد سخت است

Tears don’t mean you’re losing, everybody’s bruising
اشک ریختن به معنای باختن نیست، هر کسی ممکن است آسیب ببیند

Just be true to who you are!
فقط آن کسی باش که واقعا هستی!

(Who you are x11)
کسی که هستی

Brushing my hair, do I look perfect?
موهایم را برس می کشم، ظاهرم خوب شد؟

I forgot what to do to fit the mold, yeah!
یادم رفته چطور می توانم در این قالب جا شوم

The more I try the less it’s working, yeah
هرچقدر بیشتر تلاش می کنم، کمتر جواب می دهد

‘Cause everything inside me screams, no, no, no, no, yeah
چون همه چیز در درونم فریاد می زند، نه، نه، نه، نه

Don’t lose who you are, in the blur of the stars
در این منظره مه آلود ستاره ها کسی که هستی را گم نکن

Seeing is deceiving, dreaming is believing
دیدن فریبنده است، رویا پردازی باورکردن است

It’s okay not to be okay
غمگین بودن اشکالی ندارد

Sometimes it’s hard, to follow your heart
گاهی رفتن به دنبال آنچه دل می خواهد سخت است

But tears don’t mean you’re losing, everybody’s bruising
اما اشک ریختن به معنای باختن نیست، هر کسی ممکن است آسیب ببیند

There’s nothing wrong with who you are
کسی که هستی هیچ مشکلی ندارد

Yes, no’s, egos, fake shows, like WHOA!
بله ها و خیر ها، غرور، نقش بازی کردن ها

Just go, and leave me alone!
فقط برو، و تنهایم بگذار!

Real talk, real life, good love, goodnight
صحبت واقعی، زندگی واقعی، عشق خوب، شب خوش

With a smile, that’s my home!
با یک لبخند، این جایی است که من به آن تعلق دارم!

That’s my home, no…
جایی است که خانه ی من است، نه...

Don’t lose who you are, in the blur of the stars
Seeing is deceiving, dreaming is believing
It’s okay not to be okay
Sometimes it’s hard, to follow your heart
Tears don’t mean you’re losing, everybody’s bruising
Just be true to who you are, yeah, yeah, yeah
ترجمه‌ شده

برچسب ها

مطالب مشابه

نظرات